سازمان اوقاف و امور خیریّه
سامانه وقف و نذر
موقوفه امام محمّد باقر(ع)
وقف نامه
shadow
نمونه سهام معنوی
shadow

شما هم می توانید در این وقف دسته جمعی بزرگ سهیـم باشیـد.
موقوفه حضرت امام محمّد باقر (ع) به ارزش 100 میلیارد تومان، مرکزی چند منظوره برای حال رفاه مردم به صورت عام المنفعه و مرکز مذهبی شامل مسجد جامع امام محمدّد باقر(ع) و حسینیّه فاطمه الزهرا(س) در منطقه محروم شاهرود (به آدرس: شاهرود . شهرک کوثر) را وقف حضرت امام محمّد باقر(ع) می نماییم. این مبلغ به 2000000 وقف نامه 50 هزار تومانی تقسیم شده است. بعد از وقف این موقوفه بزرگ، تمام درآمد این مکان صرف امور موقوفه و نیت های وقف که در صفحه ی درباره موقوفه آمده است صرف خواهد شد.

shadow
Translate »