سازمان اوقاف و امور خیریّه
سامانه وقف و نذر
موقوفه امام محمّد باقر(ع)

نکته

توجه: در فروشگاه سایت موقوفه امام محمّد باقر (ع) کالا توسط شما انتخاب و هزینه آن را پرداخت و وقف موقوفه امام محمّد باقر(ع) میکنید و در واقع کالایی برای شما ارسال نمیگردد و کالایی که شما با پرداخت هزینه ،نیّت خرید و وقف کرده اید توسط متولیّان موقوفه خریداری و به نام شما یا اموات شما وقف و در موقوفه استفاده خواهد شد و همچنین در صورت احتیاط مازاد مبالغ دریافت شده صرف هزینه های دیگر موقوفه خواهد گردید. (عکسها تزئینی هستند)

shadow
Translate »