سازمان اوقاف و امور خیریّه
سامانه وقف و نذر
موقوفه امام محمّد باقر(ع)

شماره حساب موقوفه امام محمّد باقر (ع)